Cung cấp hộp ODF, mang xông quang từ 2 cổng,4 cổng,8 cổng, đén 96 cổng